Přednášející

Mgr. et Ing. Soňa Plháková

Psycholog, personální poradce a lektor

Motto: „Jediná omezení, která v lidských životech existují, jsou ta, která si vytváříme my sami.“
(Konfucius)

Soňa pracovala 10 let v nadnárodní energetické korporaci, kde prošla různé pozice v marketingu, obchodu a PR. Teď už má 10 let vlastní psychologickou a personálni poradnu. U individuální klientely se zaměřuje na práci s talentem, kariérové poradenství a sebepoznání. V organizacích či firmách ji můžete potkat při řešení konfliktních situacích jako mediátora nebo jako personálního poradce u výběrových řízení. Jako lektora se s ní nejčastěji setkáte na seminářích rozvíjející komunikaci, sebereflexi a psychickou odolnost. Studovala psychologii, marketing a materiálové inženýrství. Relaxuje nejraději v přírodě, rekreačními sporty nebo jako příležitostný grafik.

Doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Vyučuje na Univerzitě v Pardubicích. Zabývá se mj. ekonomikou veřejných služeb, managementem veřejného sektoru a neziskovými organizacemi. Je spoluautorem knihy Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven), publikace Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit a také případové studie Vnímání užitečnosti veřejných služeb poskytovaných knihovnami.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Na FF Masarykovy univerzity v Brně absolvovala magisterské studium v oborech Český jazyk a literatura a Klasická filologie, z druhého z oborů má doktorát. Po několika letech praxe v akademické a poté soukromé vzdělávací sféře nyní pracuje na KISKu v týmu Centra informačního vzdělávání jako lektorka. Především pro studenty-doktorandy vede semináře a workshopy na témata úzce i šířeji spadající do oblasti informační gramotnosti a akademických kompetencí. Spolupodílí se na metodice vzdělávacích aktivit CEINVE a na tvorbě a inovacích e-learningových kurzů práce s informacemi. Na KISK vede kvalifikační práce studentů a garantuje oblast vykazování výsledků vědecké práce.

Ing. Petr Sikora

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, pracuje na pozici vedoucího oddělení kontroly Magistrátu města Havířova. Zabývá se zejména veřejnosprávní kontrolou příspěvkových organizací a příjemců dotací. Problematiku finanční kontroly, hospodaření a majetku příspěvkových organizací přednáší pro agenturu TSM Vyškov, Český institut interních auditorů a další vzdělávací zařízení.

Mgr. Alicja Kelleberg Klimeš, LL.M.

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M. je advokátkou a insolvenční správkyní. Zabývá se zejména poradenstvím ve všech oblastech civilního (občanské, pracovní, rodinné, obchodní) i trestního práva, sepisem listin, zastupováním v řízeních před  soudy a  správními orgány, krizovým managementem korporací v úpadku a oddlužením fyzických osob. Angažuje se v neziskovém sektoru, zejména jako členka správní rady společnosti Celé Česko čte dětem. 


Mgr. Martina Wolna

Mgr. Martina Wolna je ředitelkou Knihovny Třinec, která byla zrekonstruovaná a nově otevřená koncem roku 2014. Pod jejím vedením funguje i Galerie města Třince a Infocentrum Třinec. V současnosti se zabývá především problematikou práce s mladými lidmi v knihovnách, inovacemi a designem služeb v knihovnách, strategickým plánováním, vzděláváním knihovníků a budováním úžasného týmu, se kterým společně vytváří progresivní moderní knihovnu. Jako členka SKIP pracuje v regionálním výboru SKIP 10 a v sekci pro veřejné knihovny. Je jednou ze zakládajících členek SEXu – Sekce Experimentálního Knihovnictví. Je velkou milovnicí koček a slovenské přírody.


PhDr. Marie Šedá

Absolvovala Slezskou univerzitu v Opavě a na Žilinské univerzitě v Žilině získala doktorát. V knihovnictví působí od roku 1982, věnuje se výkonům knihoven, vztahům s jejich zřizovateli, zajímá se o nové trendy v knihovnictví. Přednáší na Slezské univerzitě v Opavě, na seminářích i konferencích, a to i na Slovensku.